آموزش مقدماتی Tool Box های C#
در این آموزش…

آموزش مقدماتی Tool Box های C 1

یک پروژه ی Windows Form Application ایجاد کرده که به شکل زیر خواهد بود

آموزش مقدماتی Tool Box های C 2

آموزش مقدماتی Tool Box های C 3

حال همانند تصویر زیر ۳ عدد TextBox به فرم اضافه کرده و بعد نام آنها را اصلاح می کنیم

آموزش مقدماتی Tool Box های C 4

آموزش مقدماتی Tool Box های C 5

و ما بقی TextBox را نیز اصلاح نام می کنیم و بشرح زیر می شوند

txtb1
txtb2
txtbSolution

 

سپس یک Button اضافه کرده و نام و Text آن را اصلاح می کنیم و فرم خود را مرتب می کنیم

آموزش مقدماتی Tool Box های C 6

سپس برای کنترل وضعیت شروط یک Label اضافه کرده و نام آنرا به lblError تغیر میدهیم که شکل ظاهری آن به فرم زیر می شود

آموزش مقدماتی Tool Box های C 7

حال نوبت به کد نویسی می شود برای اینکار دوبار روی button جمع کلیک کرده تا رویداد کلیک برایش ساخته شود .حال طبق کد های زیر می توان برنامه را کنترل کرد

 

namespace TextBoxWithButton
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void btnPlus_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (txtb1.Text != string.Empty && txtb2.Text != string.Empty)
{
int a = Int32.Parse(txtb1.Text);
int b = Int32.Parse(txtb2.Text);
txtbSolution.Text = (a + b).ToString();
}
else
{
lblError.Text = "Error";
}
}
}
}

 

حال برنامه را چک می کنیم

آموزش مقدماتی Tool Box های C 8

آموزش مقدماتی Tool Box های C 9

در قسمت بعد همین عملیات را برای ویندوز فون پیاده سازی می کنیم.

Related Posts
  • آموزش استفاده ازدستور شرطی IF در C#
  • آشنایی با Windows Form Application و نحوه استفاده از آن
  • Method یا تابع در C#
  • آموزش C# مقدماتی به زبان ساده و روان