آذری جهرمی گفت: ارائه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی و دور افتاده برای اپراتورهای ثابت و سیار توجیه اقتصادی ندارد. در واقع ارائه خدمات ارتباطی در این مناطق وظیفه دولت است که در حال حاضر با سرمایه‌گذاری در حال انجام است.