اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور
ما در آموزش…

اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور 1

زمانی که ما درحالت نمایشی Preview قرار داریم میتوانیم با کلیک بر روی هر قسمت از طرح آن را انتخاب نماییم و تغییر مورد نظر را بر روی آن اعمال نماییم ، اما زمانی که در حالت نمایشی Outline قرار داریم فقط باید بر روی خطوط طرح مورد نظر کلیک کنیم تا آن انتخاب شود.

در حالت Outline خطوط دور طرح ، یک محدوده ی انتخاب دارند که میتوانیم ما آن محدوده را زیاد نماییم تا از فاصله ی بیشتر هم خطوط طرح مان قابل انتخاب باشند.

برای کم و یا زیاد کردن محدوده ی خطوط دور طرح باید از طریق سربرگ Edit گزینه ی Preferences را انتخاب و از زیرمجموعه ی آن گزینه ی… Selection & Anchor Display را انتخاب نمایید.

اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور 2

سپس در پنجره ای که برای شما باز میشود میتوانید با تغییر دادن عدد گزینه ی Tolerance محدوده ی دور خطوط طراحی را برای انتخاب شدن کم یا زیاد نمایید.

    با بیشتر شدن عدد محدوده بزرگتر و با کم شدن آن محدوده کوچکتر میشود.

اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور 3

در مواقعی که دو طرح بر روی هم قرار دارند در حالت نمایشی Outline میتوان خطوط طرح مورد نظر را دید و آن را انتخاب کرد اما در حالت نمایشی Preview فقط طرح رویی انتخاب میگردد.

اگر در چنین مواقعی خواستید که طرح زیرین برای شما انتخاب گردد میتوانید دکمه ی Ctrl را از روی صفحه کلید فشار دهید و سپس بر روی طرح مورد نظر کلیک نمایید ، پس از کلیک کردن مشاهده مینمایید که طرح زیرین برای شما انتخاب شده است.

این گزینه ی به صورت پیشفرض در تنظیمات ابزار های انتخاب فعال میباشد.

اگر شما خواستار غیر فعال شدن این گزینه شدید میتوانید از طریق تصویر ۲ وارد پنجره ی Preferences بشوید و سپس تیک گزینه ی Control Click to select Objects Behind را بردارید.

اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور 4

در پنجره ی Preferences در قسمت Anchors point and Handle Display شما میتوانید نوع دستگیره ها را برای تغییر دادن محل طرح خود و یا بزرگ کردن و کوچک کردن آن تغییر دهید و با توجه به نوعی که دوست دارید آن را انتخاب نمایید.

اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور 5

مابقی گزینه های موجود را در آموزش های آینده و هنگام استفاده برای شما عزیزان توضیح میدهیم.

Related Posts
  • انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
  • نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
  • انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور