وزیر کشور عراق با سفر به شهر سامرا، از نزدیک بر روند طرح امنیتی این شهر و تأمین امنیت زوار حرم امامین عسکریین (ع) نظارت کرد.