معاون بیمه خدمات سلامت با بیان اینکه بیمه‌شدگان بیمه رایگان و همگانی باید حق بیمه بدهند گفت: وضعیت مالی افراد توسط وزارت رفاه ارزیابی خواهد شد.