شکست دوم، اما با بازی پخته‌تر، با امیدواری بیشتر و این دورنما که شاید در لیگ جهانی ورق را برگردانیم.