با دستور رئیس جمهوری اجرای افزایش قیمت نان متوقف شد