فرشاد کاس‌نژاد / این برداشت غلط و خوش‌خیالی که شاید فدراسیون نیز از آن راضی‌ست و به آن دامن زده، می‌تواند به خطرات بزرگی منجر شود.