تیتز اس اس (titrss)

مطلب قبلی

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم
مقاله ۱۳، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۲۴۱-۲۶۰ XML اصل مقاله (۱۱۷۲ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد حسن فؤادیان۱؛ علی رضا فرازی ۲
۱دانشیار دانشگاه تهران
۲دانش آموخته دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی
چکیده
چند معنایی و تشابه شکلی ساختارهای زبانی، ممکن است به ابهام و پوشیدگی در کلام بیانجامد. اما از آن­جا که زبان به حسب کارکرد و فایدۀ خود، باید از این کاستی به دور باشد، لازم است با تکیه بر
قرینه­ها، این پوشیدگی از معانی زدوده شود. یکی از این قرینه­ها که در زمرۀ قرینه­های لفظی جای
می­گیرد، آهنگ جمله است که با دگرگونی و تفاوت یافتن آن، یک جملۀ واحد می­تواند معانی گوناگونی یابد، یا ساختار آن از دیگر ساختارهایی که هیأت نوشتاری مشابهی دارند، متمایز شود؛ چرا که هر جمله، متناسب با مقام و موقعیتی که در آن گفته می­شود، با آهنگ مشخصی ادا می­گردد و همین آهنگ، می­تواند آن را از ساختارهایی که ظاهری مشابه آن دارند، اما معانی­شان متفاوت است، متمایز ­کند. از آنجا که در قرآن کریم ساختارهای مشابه، با معانی متفاوت یا متعدد به فراوانی یافت می­شود، در این پژوهش، کوشش شده است پس از بیان مفهوم آهنگ جمله و کارکردهایش در زبان، ضرورت توجه به آن در قرآن کریم و نقشش در شکل­گیری یا تعیین معانی آیات، بررسی شود.

تهیه شده توسط تیم تیتز اس اس (titrss)

منبع/resource

Related Posts