آرمن ساروخانیان / شفر مجبور است راه حل‌های مختلفی را آزمایش کند. استفاده از یک آرایش جدید، آزمودن بازیکنان پست‌های دیگر در خط حمله یا متحول کردن مهاجمان فعلی که سخت‌ترین کار است.