قاسمی با بیان اینکه بیانیه کاخ سفید مشارکت و مسئولیت آمریکا در جنایات عربستان علیه یمن را آشکارا به اثبات می‌رساند، گفت:از هرابتکاری درارسال کمک‌های بشردوستانه برای کاهش آلام مردم یمن استقبال می‌کنیم.