میدانی گفت: از دو سال پیش مشاورانی را جهت مطاله بکار گرفته ایم که آیا زباله ها کلا باید جمع آوری شود و یا از طریق اجرا و احداث برخی دیواره ها و آب بند نگذاریم شیرابه زباله تخلیه شود.