یک مرکز خرید در نیویورک درپی گزارش وقوع تیراندازی، تخلیه شد.