روایتی تلخ از اثرات منفی استفاده از تسلیحات حاوی اورانیوم در مستند «تولد در زمین سوخته» بازگو می شود.