خمین – ایرنا – مدیر عامل هیات مدیره مجمع خیرین سلامت خمین گفت: نیکوکاران و خیرین از ابتدای امسال تاکنون پنج میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی برای ارتقای سطح بهداشت و درمان این شهرستان مشارکت کردند.