یک هیئت از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی پاکستان صبح امروز با معاون بهداشت در دفتر معاونت بهداشت دیدار و تبادل نظر کردند.