معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی دبیرخانه های آموزش رشته های علوم پزشکی در این دانشگاه برای نخستین بار خبر داد.