تهران -روزنامه همشهری -شماره ۷۲۵۶-تهران جمعه قبل که سوم آذرماه بود، سردترین روز و شبش را از آغاز نیمه دوم سال پشت سر گذاشت.