در حالی که تعدادی از فروشگاه های اینترنتی هم زمان با فروشگاه های آمریکایی و اروپایی حراج جمعه سیاه (بلک فرایدی) راه انداختند، نحوه قیمت گذاری ها به گونه ای است که به نظر می رسد این واحدها حقوق مصرف کنندگان را از طریق تبلیغات اغواکننده و نقض قانون حمایت از مصرف کنندگان ضایع کردند.