نیروهای مقاومت مردمی عراق ویدئویی را منتشر کردند که در آن یک تانک سعی در متوقف کردن یک خودروی بمبگذاری شده متعلق به تروریستها را داشت.