فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نگاهی به قهرمانی علی میری در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۵ انداخته است.