رئیس هیات مدیره سازمان دانش بنیان ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) گفت: ایرانیان خارج از کشور می توانند بعد از حضور در ایران و وقف فکر و ایده خود در توسعه زنجیره و ارزش وقف کمک شایانی کنند.