همزمان با تشدید تنش میان عربستان و ایران، گمانه زنی درباره جنگ احتمالی میان دو قدرت برتر منطقه به محافل سیاسی – رسانه‌ای و حتی محافل عمومی کشیده شده و به اصطلاح نقل بازار شده است.