معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور
در برنامه ی…

کاربرد ابزار انتخاب در ایلاسترتور 1

اما توجه داشته باشید زمانی که از ابزار انتخاب حرکت برای تغییر اندازه ی یک شئ استفاده نمایید کل شئ شما به صورت هماهنگ تغییر اندازه پیدا میکند.

در این میان یک ابزار انتخاب به نام ابزار انتخاب مستقیم وجود دارد که دقیقا کنار ابزار حرکت در پنل ابزار میباشد.

کاربرد ابزار انتخاب در ایلاسترتور 2

با انتخاب ابزار انتخاب مستقیم یک کاربر میتواند نقاط لنگر را در مسیر یک شئ ببیند و به صورت جزئی هر قسمت از طرح را که دوست داشت تغییر اندازه و تغییر شکل و… دهد.

و دیگر ابزار انتخاب ، ابزار انتخاب گروهی میباشد.

این ابزار انتخاب زمانی کاربرد دارد که یک شئ شما از چندین قسمت تشکیل شده باشد و شما با استفاده از این ابزار میتوانید به صورت تک تک با هر بار کلیک یک قسمت از شئ را انتخاب نمایید.

کاربرد ابزار انتخاب در ایلاسترتور 3

ابزار های انتخاب دیگر را در آموزش های بعدی برای شما عزیزان توضیح میدهیم.

Related Posts
  • انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
  • نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
  • انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور