سلیمی گفت: انجمن بیهوشی هیچگاه مخالف اجرای طرح تحول نظام سلامت نبوده و همیشه به دنبال ایجاد عدالت بین‌ رشته است.