سرسنگی گفت: اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.