پایدار نقش کلیدی آسیب شناسی دهان در تحقیقات دندانپزشکى را تشریح کرد.