وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی حسن بهبودی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی منصوب کرد.