رئیس سازمان بیمه سلامت گفت:٨٠ درصد بیمه شدگان بیمه سلامت رایگان بیمه شده اند.