جهانپور در خصوص برخی مطالب منتشره درباره حذف یک مورد داروی پوکی استخوان از فهرست تعهدات بیمه‌های پایه توضیحاتی داد.