اینکه چه اتفاقی برای تان می افتد،مهم نیست، مهم این است که چه واکنشی به آن چه که برای تان اتفاق می افتد،نشان دهید. بخصوص وقتی مشکلی غیره منتظره دارید..

۱⃣ اولین قدم: با هر چالشی که روبرو می شوید، به جای گذشته، روی آینده تمرکز کنید.

۲⃣ دومین قدم: هر وقت با مشکلی روبرو شدید، به جای مشکل، روی راه حل تمرکز کنید .

۳⃣ سومین قدم:فرض کنید که چیزی ارزشمند پشت هر مشکل با چالشی مخفی شده است.

۴⃣ چهارمین قدم: فرض کنید هر موقعیتی که الان با آن مواجه شده اید،همان موقعیت لازم برای موفقیت نهایی تان است.

منبع: کتاب “درآمدتان را هزار درصد افزایش دهید”

برایان تریسی

Related Posts