دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده بنیتا کودک هشت ماهه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی در حال برگزاری است.