قابلیت جستجوی ویندوز یک ابزار کاربردی برای پیدا کردن چیزهایی است که شما در سیستم خود به دنبال آن هستید. اما این ابزار محدودیت های خاص خود را دارد. برای مثال، نمی تواند محتوای یک فایل را جستجو کند و ممکن است بسیار کند باشد. اگر ابزار داخلی جستجوی ویندوز نیاز شما را برآورده نمی کند می توانید از ابزار جستجوی ثالث ساخته شده توسط دیگران استفاده کنید.