بندرعباس - معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور از اجرای طرح کاداستر ساحلی وآمایش دریایی با همکاری نهادهای متولی خبر داد.