باشگاه خبرنگاران - مردم به راننده هایی که ماشین خود را در مکان های نامناسبی پارک می کنند واکنش های عجیب و جالبی داشته اند. این واکنش ها احتمالا به نشانه اعتراض به جای پارک و نحوه پارک کردن اتومبیل هاست. عده ای خودرو را نایلون پیچ کرده اند. برخی دور خودرو را طوری پر کرده اند که راننده نتواند از جای پارک خارج شود و برخی روی خودرو متن نوشته اند. شاید این واکنش ها باعث عوض شدن نحوه پارک کردن توسط این رانندگان بی ملاحظه شود. در یکی از عکس ها شلنگ آتش نشانی از داخل ماشین کشیده شده است!یکی دیگر از عکس های جالب انتقال ماشین به سطحی بالاتر از سطح زمین است.