بندرعباس - با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق رسمی هواپیماهای بال ثابت و دوزیست آب نشین از جمله هواپیمای ۲موتوره سری LA-۸ به مجموعه توانمندی های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس برگزار شد.