بندرعباس - نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس گفت: بیکاری و بی آبی دو چالش اساسی استان هرمزگان است.