سیریک - مدیرکل فرهنگ و ارشاد هرمزگان گفت: توسعه سواحل مکران هم سوء با حیات اجتماعی و فرهنگی سیریک باشد.