طـی دهـه اخیـر بـا قـدرت گرفتـن خودروهـای الکتریکـی، ایده ای بـر مبنای اسـتفاده از اتانول طبیعی بـا عنوان منبـع انرژی خودروها مطرح شـد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پس از گذشـتن چندین سال از مطرح شدن موضوع اسـتفاده از اتانول طبیعی بـا عنوان منبـع انرژی خودروها، این بار محققان طرح استفاده از چنین سوختی با نوع کارآمدتری رار رائه کردند.  این سیسـتم سـوختی، قادر اسـت با اسـتفاده از مواد طبیعی و طی فرایندی به خصوص، تولید انرژی کند. در واقع، این انرژی به صورت سـبز تولید شده و نهایتا به انرژی الکتریسیته مبدل می شود و باتری خودروها را شارژ می کند. سیستم یاد شده با استفاده از واکنش اکسیژن با سـوختهای متعدد مانند اتانول و گاز طبیعی کار می کند. انرژی آزاد شـده در این فرایند، به خودروهای الکتریکی اجازه می دهد مشـابه اتومبیل های معمولـی بنزینی، حدود ۶۰۰ کیلومتر حرکت کنند. در همین حـال، منبع انرژی خودرو طی واکنش انجام شده، باتریها را شارژ می کند و بخار آب از اگزوز خودرو به بیرون راه می یابد تا تجربه خودرویی بی صدا ارائه شود. نحوه کار این سیسـتم به ...