بندرعباس استاندار اسبق هرمزگان گفت: جزایر هرمزگان هم باید درگیر توسعه اقتصادی کشور باشند.