قشم - فرماندار شهرستان قشم گفت: یکی از آفات کار فرهنگی بیلان کار و توجه بیش از حد به ارائه آمار و کمیت است و متاسفانه به خروجی و بهره کار به عنوان اصل مهم کمتر توجه می شود.