بندرعباس - استاندار سابق هرمزگان گفت: خروجی گردهمایی استانداران کاربردی شود.