بندرعباس - پژوهشگر هرمزگانی با اشاره به قدمت و تاریخ پر فراز و نشیب بندرعباس و حضور بیگانگان در این استان پیشنهاد نامگذاری روزی به نام روز هرمزگان را در تقویم ملی داد.