پلیس تهران موفق شد اعضای یک باند را که بهانه خرید خودرو از سایت دیوار، اقدام به ربودن صاحب خودرو و سرقت اتومبیل وی را می کردند دستگیر کند.