بندرعباس - نمایندگان هرمزگان در شورای عالی استانهای کشور انتخاب شدند.