دارنده مدال طلای مسابقات دو و میدانی آسیا گفت: کسب مدال طلا در مسابقات آسیایی اودیشا و رکورد شکنی دوی ۳ هزار متر با مانع انتظارات جامعه دو و میدانی را از من بالاتر برده است.