بندرعباس - معاون وزیر کشور با بیان اینکه گزارشات متعددی از زمین لرزه های کشور مخابره می شود، گفت: وقوع زمین لرزه های اخیر در کشور نگران کننده است و باید به امر مقاوم سازی توجه بیشتری شود.