از لحاظ جهان شناسی، وظیفه خانواده (زن و مرد) تنها امتداد نسل است.