هفته اول کورس اسبدوانی تهران در مجموعه سوارکاری نوروز آباد برگزار شد. در این هفته 7 کورس برگزار شد که با توجه به اینکه دپار جدیدی که در مجموعه نوروز آباد نصب و راه اندازی شده بود ،مسابقات در فضای خوبی برگزار شد .