معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشی کشور گفت آینده ایران را توسعه فناوری های هوشمند و استفاده از تفکر و ایده های جوانان می سازد